Skip to main content

12 listopada 2023 roku odbyły się warsztaty z członkami Archibractwa św. Jakuba. Wzięło w nim udział aż 50 członków bractwa, do którego należy 60 osób. W ramach spotkania dyskutowano wyzwania stojące przed bractwem obecnie oraz w perspektywie kolejnych 10 lat oraz dobre praktyki, które można promować wśród innych bractw.

Archibractwo wyróżnia się aktywnością w sferze społecznej oraz profesjonalizacją działań. W odniesieniu do tego pierwszego – bractwo ustanawia i opiekuje się szlakami pielgrzymkowymi; obecnie to aż 1700 km. Z kolei profesjonalizacja działań przejawia się w skutecznością aplikacji o dofinansowania ze środków zewnętrznych na własne działania. Wspomniane cechy niosą ze sobą także wyzwania. Jak i inne bractwa, tak i to doświadcza procesu starzenia się członków, a to rzutuje na możliwość realizacji dwóch statutowych zadania: uczestnictwa w pielgrzymach oraz opiekę nad szlakami oraz wytyczanie nowych. Jak wskazano podczas warsztatów, wiek niektórych członków stanowi wyzwanie dla ich pielgrzymowania – coraz więcej członków pielgrzymuje duchowo. Tym samym, wyzwanie staje się opieka nad szlakami. W związku z tym pozyskanie nowych członków staje się niezbędne dla realizacji celów statutowych. „Kto będzie kontynuowała wytyczania szlaków pielgrzymkowych? Kto będzie się nimi opiekował w przyszłości?” – pytali uczestnicy?  Uczestnicy warsztatów zauważyli jednak, że ze względu na słabnące zainteresowanie młodzieży i młodych dorosłych uczestnictwem w życiu Kościoła, staje się to trudne. Stosuje się różne strategie informowania o bractwie, a w samum informowaniu widzi się szansę na przyciągnięcie nowych osób: archibractwo jest aktywne publikacyjnie, prowadzi kronikę. przekazuje informacje o swojej działalności w kontaktach osobistych oraz otwiera na nowe środowiska. Uczestnicy spotkania dostrzegają jednak konieczność większej efektywności tych działań. W ramach spotkania zauważono, że to właśnie dotarcie do danej osoby, a nie szerokie informowanie może stanowić klucz do rekrutacyjnej efektywności.

Również profesjonalizm działania niesie ze sobą wyzwania. Głównie jest to konieczność prowadzenia rozliczeń rachunkowych, które wymagają nakładów pracy i sprzętu. Wyzwaniem są także finanse – archibractwo potrzebuje środków na wytyczanie szlaków pielgrzymkowych oraz opiekę nad nimi. Tymczasem, dochody to składki własne.

Mimo tych wyzwań uczestnicy podkreślali również ważność własnych działań tak społecznych, jak i duchowych oraz wiarę w ważność swojej misji. Archibractwo przykłada dużą wagę do formacji stałej członków, pogłębiania duchowości, co gwarantuje, że „pielgrzymka nie jest przemarszem, ale doświadczeniem duchowym”. „Idziemy drogą wiary, podejmujemy wyzwania, przekraczamy granice i idziemy dalej, jak św. Jakub”.