Skip to main content

Ogólnoeuropejskie Forum Braterstwa narodziło się w Lugano w lutym 2020 r. w celu dokonania spisu i połączenia różnych europejskich rzeczywistości bractw religijnych. Z tej okazji utworzono Komitet Sterujący, którego członkowie reprezentowali Francję, Włochy, Maltę, Portugalię, Hiszpanię i Szwajcarię. Podczas drugiego Forum, które odbyło się w Maladze we wrześniu 2021 roku, przedstawiono pierwsze kroki niektórych wspólnych projektów, takich jak: pierwszy raport Komisji Teologicznej ds. Bractw (CTC); projekt statutu w celu zinstytucjonalizowania Forum jako organu planistycznego i reprezentacyjnego; projekt wniosku do Unesco w celu uzyskania uznania form pobożności i pobożności ludowej bractw za „niematerialne dobro ludzkości”. Od tego czasu najbardziej znaczącymi wydarzeniami eklezjalnymi dla bractw były:
– ogłoszenie Jubileuszu 2025, którego tematem są „Pielgrzymi nadziei”. Monsignor Rino Fisichella został mianowany przez Papieża Franciszka, aby zająć się jego organizacją i przebiegiem. Bp. Fisichella powołał następnie Komisję Duszpasterską ds. Jubileuszu, do której dołączyli Umberto Angeloniego i Francesco Antonettiego jako przedstawiciele Bractw;

– reforma Kurii Watykańskiej, polegająca na utworzeniu nowej Dykasterii ds. Ewangelizacji, której prefektem jest sam papież, a pro-prefektem arcybiskup Fisichella: dykasteria ta oficjalnie przejęła jurysdykcję duszpasterską nad Bractwami.

Dwaj odpowiedzialni za to bracia, po wysłuchaniu i rozważeniu sugestii innych członków Forum i różnych innych bractw w Europie, przedstawili Komisji ogólny zarys programu uczestnictwa bractw w Jubileuszu. Dokument ten został zaakceptowany przez samego bpa Fisichella. Najważniejszymi punktami przyszłego „Jubileuszu Bractw” będą:

– Msza Święta z Ojcem Świętym na Placu św. Piotra

– wielka procesja w Rzymie

– wydarzenia związane z modlitwą, studiami i nabożeństwami w tygodniu jubileuszowym.

– program przygotowania dalszego w roku 2024.
W związku z powyższym celami III Ogólnoeuropejskiego Forum Bractw w Nicei było: określenie celów i agend bractwa podczas Jubileuszu 2025; powołanie grup roboczych i określenie zakresu odpowiedzialności za przygotowanie i zarządzanie wydarzeniem; zdecydować o sposobie zorganizowania zewnętrznej komunikacji wydarzenia; oszacowanie wstępnego budżetu i ewentualnych sponsorów; ustalenie, jak postępować, aby zidentyfikować i podnieść świadomość wśród wszystkich pozostałych Bractw w Europie i na świecie; ustalenie porządku dziennego regularnych spotkań poświęconych postępom oraz miejsca i kalendarza IV Forum.

Ponadto, rektor Wydziału Teologicznego w Lugano (FTL), ks. René Roux, przedstawił aktualne informacje na temat dwóch ważnych, realizowanych obecnie projektów:

1) rozwój CTC, z jego programami i postępami (pierwszy tom ukaże się pod koniec lipca);

2) program (Tematy i Prelegenci) Międzynarodowego Sympozjum o Bractwach, które odbędzie się w tygodniu 20 lutego 2023 roku w FTL.

Gospodarzem III Forum było Konserwatorium Penitentów Francuskich, przy wsparciu Département des Alpes Maritimes, które przyjęło współbraci w historycznym Palais Sarde.